utbildning

Utbildning

Med mer än tjugo års erfarenhet av att ta fram utbildningskoncept kan vi erbjuda skräddarsydda och tidseffektiva kommunikationsutbildningar. Vi gör även utbildningsinsatser – exempelvis om en organisation planerar en samtalskampanj. Våra metoder bygger på modern retorikforskning, och vi utgår från aktuella exempel i samhällsdebatten, populärkulturen och arbetslivet. Vi utbildar och stödjer såväl enskilda personer som myndigheter, organisationer och företag. Unika koncept: samtalstekniker, makttekniker och retoriskt lyssnande.

Unika koncept

Samtalsretorik

Allt fler har förstått samtalets betydelse. Därför blir det allt vanligare med samtalskampanjer och nya mötesplatser växer fram. Det ställer i sin tur högre krav både på hur vi samtalar och på vår förståelse för samtalet som kommunikation. Vi vill få våra budskap ihågkomna, kunna ta plats utan att trycka ned andra, men också bli förstådda samtidigt som vi vill visa kompetens och empati.

Samtalsretorik fokuserar på dialogen. Våra tekniker är en retorisk utveckling av bland annat journalistiska metoder och medieträning och ger modeller för flera samtalssyften såsom att styra, bekräfta, konkretisera och värdera. Användningsområdena för kunskapen finns i de viktiga dialogerna såsom intervjusammanhang, i mötet med väljare och kunder, konfliktsituationer och förhandlingar.

Makttekniker

Alla relationer bygger på maktförhållanden, men de är inte statiska. Oavsett om relationerna är affärsmässiga eller privata så präglas de av ett dynamiskt växelspel, där vi byter positioner, samtalsämnen och därmed också förändrar våra relationer. För att bemästra kommunikationssituationer måste vi också förstå detta växelspel. Annars har vi ett dåligt utgångsläge för att påverka, samtala och förändra.

Som ett svar har vi utvecklat en modell, som vi kallar makttekniker. Våra utgångspunkter är såväl Berit Ås härskartekniker och Foucaults maktrelationer som modern retorikforskning och våra egna erfarenheter från komplicerade kommunikationssituationer.

Med maktteknikerna fångar vi hur språket används i komplexa och dynamiska kommunikationssituationer för att utöva makt men också hur vi kan synliggöra detta växelspel och själva agera för att nå våra mål.

Argumentation & påverkan

Att kunna motivera betydelsen och hållbarheten i våra idéer och ställningstagande är centralt för argumentation och debatt. Ska vi sedan vinna gehör måste vi kunna göra detsamma utifrån flera perspektiv och ha förmågan översätta det mot skilda målgrupper utifrån den kommunikationssituation och det format vi ska verka inom. Men en god debattör får inte heller glömma åhörarens flyktiga minne och uppmärksamhet och måste kunna vara slagkraftig och ha gjort ett smart urval bland sina argument, exempel och perspektiv.  Vi har kunskapen att utöka denna färdighet. Det kan vara i såväl utbildningsform, som i konkret sparring eller praktisk förberedelse.

Tal- och presentationsteknik

Den retoriska traditionen förknippar vi starkt med tal och presentationer, dvs. monologen. När en person ska tala till fler och tar huvuddelen av ett talutrymmet ökar kraven. Ett bra anförande ska kännas kort, relevant, vara lätt att återge och leva kvar i vårt minne. Utifrån vår retoriska kompetens och utbildningserfarenhet tar vi fasta på hela processen fram till talsituationen, hela tiden med åhöraren i fokus, och med en förståelse av att en talsituation alltid ska leda till en viss förflyttning. Därmed får vi inte heller glömma det handlingsutrymme som dagens lättillgängliga medier och tekniska verktyg erbjuder.

forstarkning

Rådgivning

Inför viktiga kommunikationssituationer kan vi erbjuda rådgivning för att kvalitetssäkra, förstärka och assistera. Det kan vara inför intervjuer, debatter eller när du ska hålla tal.

När du kommunicerar i din yrkesroll är du en röst åt din organisation, dina kunders eller väljares intressen. Därför är idén om att du ska kunna kommunicera och producera utan hjälp eller kvalificerad respons problematisk. Ett konkret exempel är talsituationer, där vi kan bistå med att skapa minnesvärda tal, som tar hänsyn till specifika krav på innehåll och som anpassas efter åhörare och sammanhang. I denna process kan vi vara talskrivare eller kvalitetssäkrare och talet levereras i så god tid att du hinner göra det till ditt eget. Vid behov hjälper vi dig även med framförandet.

konceptdesign

Eventdesign

Vid evenemang, konferenser och olika typer av happenings erbjuder vi vår kompetens och erfarenhet för att utforma optimerade koncept utifrån vad ni vill åstadkomma och kommunicera.

Ert behov styr var vi kommer in i processen och på vilken nivå. Det kan vara vid ritbordet, vid utförandet eller med nedslag i retorikspecifika delar av evenemanget.

utförande

Utförande

Vi gör det vi utbildar i och utbildar i det vi gör. Det innebär att vi i kommunikationssituationer har kompetensen att själva gå in som utförare.

Som utförare behärskar vi både innehåll och visuell form. Vi har därför den strategiska förmågan för problemlösning, rådgivning och kvalitetssäkring, den analytiska för att se över kommunikationsstrukturer och texter, och vi kan själva utforma grafiskt material.

moderatorskap

Moderatorskap

Moderatorrollen kräver goda kommunikativa färdigheter. Moderatorn behöver vara påläst men måste också behärska både samtalsledande och presentationstekniska färdigheter för att kunna skapa givande samtal. Vi erbjuder därför heltäckande professionsutbildningar i moderatorskap för såväl den erfarne som vill höja sin kompetens som för den debuterande debattledaren.

Vi står även redo att på förfrågan själva kliva in som moderatorer.

case-workshop

Case-workshop

Case-workshop är ett kombinerat utbildnings- och rådgivningskoncept som utgår från en kommunikationssituation eller ett specifikt problem som ert företag eller er organisation behöver bemästra. Tillsammans analyserar vi situationen och tar fram handlingsalternativ.

evaluering

Evaluering

Vi erbjuder retorisk evaluering, som är en metod för att identifiera, säkra, och översätta kommunikativa kompetenser. Det kan vara som ett led i en rekryteringsprocess, där platsannonser ska utformas och lämpliga kandidater väljas ut bland tilltänkta eller befintliga anställda. Det kan också vara när enskilda personer eller grupper behöver kompetensutveckling baserad på den kommunikativa kompetens som de redan besitter.